مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد مهدی
نام خانوادگی:مسعودی
پست الکترونیک:masoudimm@mums.Ac.ir
نخصص ها:فقه و اصول ، تفسیر ، علوم قرآنی

زندگی نامه

تحصیلات جدید:

دیپلم ریاضی فیزیک / معادل لیسانس و فوق لیسانس الهیات و معارف اسلامی (خبرگان بدون مدرک قم)

 تحصیلات حوزوی:

 ـ ادبیات عرب (جامع المقدمات/ سیوطی/ مبادی العربیه / مهذّب / تهذیب / مختصر المعانی/ مطوّل):

 (حجة‌الاسلام مدرّس افغانی/ حجة‌الاسلام حجت هاشمی/ حجة الاسلام واعظی)  قم و مشهد ـ سالهای 1358 الی 1361

 

ـ اصول فقه (اصول فقه مظفّر / اصول استنباط / حلقات الاصول شهید صدر / قوانین الاصول):

 (حجة الاسلام تبادکانی / حجة الاسلام ابراهیمی / حجة الاسلام ذاکری / حجة الاسلام موسوی شاهرودی / حجة الاسلام رجائی شاهرودی) قم و مشهد / 1360 الی 1363

 ـ شرح لمعه (لُمعتین / شرایع):

 (آیت الله صالحی شریعتی / حجةالاسلام صالحی نیشابوری / حجة الاسلام سیبویه / آیة الله علمی اردبیلی / حجة الاسلام موسوی‌نژاد / حجة الاسلام قانعی / حجة الاسلام خورشیدی) مشهد 1362 الی 1365

 ـ رسایل (فرائد الاصول شیخ انصاری):

 (آیت الله واعظ طبسی / حجة الاسلام سعیدی کاشمری) مشهد 1362 الی 1366

 ـ مکاسب (مکاسب شیخ انصاری):

 (آیت الله مرتضوی / آیت الله فلسفی / حجة  الاسلام سعیدی کاشمری / حجة الاسلام معصومی) مشهد 1363 الی 1367

 ـ کفایة الاصول (آخوند خراسانی):

 (آیت الله اشرفی شاهرودی / آیت الله رضازاده / آیت الله مرتضوی) مشهد 1367 الی 1369

ـ خارج اصول:

 آیت الله مرتضوی / آیت الله اشرفی شاهرودی / آیت الله فلسفی) مشهد 1367 الی 1380

 ـ خارج فقه:

 (آیت الله مرتضوی / آیت الله فلسفی / آیة الله زنجانی) مشهد 1367 الی 1380

 ـ منطق (منطق کُبری / منطق مظفّر):

 (حجة‌الاسلام نجمی / حجة‌الاسلام تبادکانی / حجة‌الاسلام ابراهیمی) مشهد 1361 الی 1363

 ـ فلسفه (بدایة الحکمة / نهایة الحکمة / منظومه/ اسفار):

 (حجة الاسلام سیدجلال الدین آشتیانی / آیت الله مصباح یزدی) قم و مشهد: 1361 الی 1368

 ـ تفسیر (المیزان ـ مجمع البیان ـ‌ کشّاف):

 (آیة‌الله سید عزالدین زنجانی / آیة الله محمدهادی معرفت / حجة‌الاسلام سعیدی کاشمری / آیة‌الله جوادی آملی) مشهد 1361 الی 1385

 ـ‌ اخلاق و عرفان (جامع السعادات / معراج السعادة / اخلاق شُبّر / رساله سیر و سلوک):

 (آیة الله محمدحسین حسینی تهرانی / آیة‌الله مظاهری / حجة الاسلام موسوی نژاد / حجة الاسلام علی صفایی حائری) مشهد و قم: 1360 الی 1380

 ـ‌ معارف و عقاید:

 (آیت الله مصباح یزدی / حجة‌الاسلام وحیدی / حجة‌الاسلام موسوی نژاد / حجة الاسلام صفایی حائری) مشهد و قم: 1360 الی 1380