تطابق تفسیری اسباب نزول و آیه، روشی در جهت نقد اسباب نزول
35 بازدید
محل نشر: فصلنامه پژوهشهای قرآنی مشهد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1373/9/2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی