رابطه تأویل، تفسیر و بطن از دیدگاه آیة الله معرفت
37 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » زمستان 1386 - شماره 26 » (14 صفحه - از 193 تا 206)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در اینکه آیات قرآن، تأویل، تفسیر و بطن دارند، اختلافی نیست؛ با این حال مفسران در معناشناسی این سه اصطلاح دیدگاههای متفاوتی دارند. برخی رابطة تفسیر و تأویل را عام و خاص، برخی ترادف می‌دانند و برخی به تباین این دو اصطلاح معتقدند. برخی تأویل را همان معانی باطنی آیات می‌دانند و... . تلاش ما در این تحقیق آن است که ضمن طرح دیدگاه آیة‌الله معرفت در مورد این سه واژه، به معناشناسی اصطلاحی این واژگان در حوزة آیات و روایات پرداخته، تفاوت معنایی آنها را تبیین و رابطة منطقی بین آنها را ذکر کنیم. واژگان کلیدی: نقد، تأویل، تفسیر، بطن، معرفت.
آدرس اینترنتی